REGULAMIN

Regulamin rezerwacji i wynajmu Apartamentów Your Freedom

§1

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Apartamentu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, jak również zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Apartamencie. Dokonując rezerwacji Gość akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających w Apartamencie.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.YourFreedom.pl

§2

DOBA HOTELOWA

 1. Każdy z Apartamentów wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 w dniu przyjazdu do godziny 12.00 dnia następnego.
 3. W przypadku chęci wcześniejszego zameldowania lub późniejszego wymeldowania, należy taką możliwość uzgodnić wcześniej z obsługą osobiście, mailowo lub telefonicznie. Prośby takie będą realizowane w miarę dostępności obiektu.
 4. Pozostanie w Apartamencie lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 12.00 bez wcześniejszego uzgodnienia jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę hotelową.

§3

REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Przekazanie kluczy do Apartamentu następuje po wcześniejszym umówieniu się, pod adresem zarezerwowanego Apartamentu.
 2. Gość przed przyjazdem zobowiązany jest do kontaktu z obsługą Apartamentu mailowo pod adresem team@yourfreedom.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 790 33 22 11 w celu umówienia się na odbiór kluczy.
 3. Najmujący Apartament Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi obsługi przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, pracownik obsługi ma obowiązek odmówić wydania klucza do Apartamentu.
 4. Gościom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną wydane klucze do Apartamentu.
 5. Dokonanie rezerwacji, dokonanie opłaty, a także rozpoczęcie pobytu w Apartamencie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów Regulaminu przez Gościa.
 6. W Apartamencie może przebywać ilość osób zgłoszona w czasie dokonywania rezerwacji. Osoby dodatkowe mogą przebywać w Apartamencie w godzinach od 7.00 do 22.00.
 7. Przebywanie osób dodatkowych w Apartamencie Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego Apartament Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do Apartamentu. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny wynajmu Apartamentu podzielonej przez maksymalną ilość osób, dla których dostępny jest dany Apartament.
 8. Firma Your Freedom może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu.
 9. Firma Your Freedom zastrzega sobie prawo do dokonania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania kaucji gotówkowej w wysokości 500 zł.
 10. W przypadku nieodwołania rezerwacji Apartamentu na 72 godziny przed rozpoczęciem doby hotelowej w dniu pobytu lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Apartamentu, zostanie pobrana opłata równowartości 100% pierwszej doby.
 11. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, firma Your Freedom nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
 12. Gość uprawniony jest do zmiany terminu rezerwacji lub Apartamentu najpóźniej na 72 godziny przed rozpoczęciem doby hotelowej.
 13. Rezerwacji można dokonać on-line, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
  1. rezerwacja on-line następuje poprzez stronę internetową www.YourFreeedom.pl lub za pośrednictwem dowolnego pośrednika współpracującego z firmą Your Freedom. Zaakceptowanie warunków rezerwacji powoduje przesłanie na adres poczty elektronicznej Gościa wiadomości z potwierdzeniem dokonania rezerwacji. Przesłanie wiadomości oznacza, że rezerwacja została wprowadzona do bazy danych;
  2. rezerwacja za pośrednictwem poczty elektronicznej następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres team@yourfreedom.pl lub za pomocą formularza dostępnego na stronie www.yourfreedom.pl. Po sprawdzeniu przez pracownika obsługi dostępności wybranego Apartamentu Gość zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o możliwości dokonania rezerwacji. Odpowiedź na przesłaną wiadomość spowoduje, że rezerwacja zostanie wprowadzona do bazy danych;
  3. rezerwacji telefonicznej można dokonać dzwoniąc pod numer +48 790 33 22 11. Po sprawdzeniu przez pracownika dostępności miejsc w Apartamentach Gość zostanie poinformowany o możliwej rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji Gość otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w przypadku oferty LAST MINUTE za pośrednictwem wiadomości SMS bądź ustnie przez telefon. Przesłana wiadomość lub przekazana informacja spowoduje, że rezerwacja zostanie wprowadzona do bazy danych.

§4

ZMIANA APARTAMENTU I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W wyjątkowych sytuacjach takich jak awaria w budynku, w którym znajduje się Apartament lub w samym Apartamencie, firma Your Freedom zastrzega sobie prawo do zamiany Apartamentu na taki sam lub na Apartament o wyższym standardzie za tę samą lub niższą cenę.
 2. W przypadku wystąpienia siły wyższej firma Your Freedom uprawniona jest do odstąpienia od umowy najmu. Uprawnienie to obejmuje sytuacje, w których firma Your Freedom bez swojej winy, nie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa Gościom lub ich majątkowi.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy najmu w sytuacjach, o których mowa w ust. 2 powyżej, dotychczas wpłacona przez Gościa kwota pieniężna zostanie niezwłocznie zwrócona, przy czym firma Your Freedom będzie uprawniona do potrącenia kwoty należnej za dotychczas wykorzystany pobyt w Apartamencie.

§5

PŁATNOŚĆ

 1. Opłaty za pobyt można dokonać:
  1. gotówką w dniu przyjazdu przy odbiorze kluczy;
  2. przelewem na rachunek bankowy firmy Your Freedom najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem doby hotelowej. W przypadku, gdy płatność nie zostanie uznana na rachunku bankowym do czasu rozpoczęcia pobytu, Gość jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia dokonania przelewu za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  3. za pomocą Systemu PayPal;
  4. kartą przy odbiorze kluczy lub zdalnie przez system MOTO (Mail Order Telephone Order).
 2. Na życzenie Gości firma Your Freedom wystawia faktury VAT. Gość jest zobowiązany poinformować pracownika obsługi o chęci otrzymania faktury przy dokonywaniu rezerwacji, a najpóźniej w momencie dokonywania płatności. W pozostałych przypadkach potwierdzenie zapłaty będzie stanowił paragon fiskalny.

§6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 13. roku życia powinny znajdować się w Apartamencie pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się w Apartamencie powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Firma Your Freedom zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu firma Your Freedom może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań firmy Your Freedom, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Apartamentu.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający Apartament, ze względów bezpieczeństwa, zobowiązany jest wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, zamknąć okna, drzwi wejściowe na klucz oraz przechowywać klucze tak, aby nie miały do nich dostępu osoby postronne.
 5. Za zgubienie lub przetrzymanie kluczy do Apartamentu Gość zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 200 PLN.
 6. W Apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz organizacji imprez. Za zorganizowanie imprezy przewidywana jest kara pieniężna w wysokości 500 PLN. Ponadto firma Your Freedom może zażądać bezzwłocznego opuszczenia Apartamentu bez zwrotu uiszczonej wcześniej opłaty.
 7. W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz gotowania innych cieczy niż woda za pomocą czajnika elektrycznego. Użycie czajnika elektrycznego w celu innym niż zagotowanie czystej wody jest jednoznaczne z wyrażeniem przez wynajmującego Apartament gościa zgody na pobranie opłaty w wysokości 200 zł.
 8. W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w Apartamencie jest równoznaczne z wyrażeniem przez wynajmującego Apartament gościa zgody na pokrycie kosztów rewitalizacji mieszkania w wysokości 1000 PLN.

§7

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w Apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, firma Your Freedom przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność firmy Your Freedom. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

§8

CISZA NOCNA

 1. W Apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.
 2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług firmy Your Freedom mają obowiązek takiego zachowania, aby w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju innych osób.

§9

REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmowane są osobiście przez pracownika obsługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Firma Your Freedom nie akceptuje obecność zwierząt. W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz przebywania jakichkolwiek zwierząt.
 2. W Apartamencie nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Apartamencie grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Apartamencie otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci, w tym zapalanie świeczek.
 5. Gość ma obowiązek zwrócenia szczególnej uwagi na należytą obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych.
 6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w Apartamentach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 7. Zgodnie z RODO zbieramy Państwa dane dla potrzeb realizacji usługi. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez firmę Your Freedom dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Apartamencie i korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez firmę Your Freedom. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SAMODZIELNY APARTAMENT W WARSZAWIE

Zarezerwuj teraz!
Sprawdź tanie apartamenty na wynajem!
pomiń pośredników


polski english +48 790 33 22 11 whatsapp  
team@yourfreedom.pl

Aby dokonać rezerwacji wypełnij formularz online lub skontaktuj się z nami mailowo bądź telefonicznie.

AKCEPTUJEMY: karty platnicze