REGULAMIN

Regulamin rezerwacji i wynajmu Apartamentów Your Freedom

§1

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Apartamentu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, jak również zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Apartamencie. Dokonując rezerwacji Gość akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających w Apartamencie.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.YourFreedom.pl
 4. Firma świadcząca usługi: Your Freedom s.c., Aleja 3 Maja 5b/18, 00-401 Warszawa, NIP: 525-256-16-63, team@yourfreedom.pl

§2

DOBA HOTELOWA

 1. Każdy z Apartamentów wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 w dniu przyjazdu do godziny 12.00 dnia następnego.
 3. W przypadku chęci wcześniejszego zameldowania lub późniejszego wymeldowania, należy taką możliwość uzgodnić wcześniej z obsługą osobiście, mailowo lub telefonicznie. Prośby takie będą realizowane w miarę dostępności obiektu.
 4. Pozostanie w Apartamencie lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 12.00 bez wcześniejszego uzgodnienia będzie skutkowało naliczeniem opłaty wysokości kolejnej nocy bez gwarancji możliwości pozostania w Apartamencie

§3

REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Przekazanie kluczy do Apartamentu następuje po wcześniejszym umówieniu się, pod adresem zarezerwowanego Apartamentu.
 2. Gość przed przyjazdem zobowiązany jest do kontaktu z obsługą Apartamentu mailowo pod adresem team@yourfreedom.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 790 33 22 11 w celu umówienia się na odbiór kluczy.
 3. Najmujący Apartament Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi obsługi przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, pracownik obsługi ma obowiązek odmówić wydania klucza do Apartamentu.
 4. Gościom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną wydane klucze do Apartamentu.
 5. Dokonanie rezerwacji, dokonanie opłaty, a także rozpoczęcie pobytu w Apartamencie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów Regulaminu przez Gościa.
 6. W Apartamencie może przebywać ilość osób zgłoszona w czasie dokonywania rezerwacji. Osoby dodatkowe mogą przebywać w Apartamencie w godzinach od 7.00 do 22.00.
 7. Przebywanie osób dodatkowych w Apartamencie Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego Apartament Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do Apartamentu. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny wynajmu Apartamentu podzielonej przez maksymalną ilość osób, dla których dostępny jest dany Apartament.
 8. Firma Your Freedom może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu.
 9. Firma Your Freedom zastrzega sobie prawo do dokonania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania kaucji gotówkowej w wysokości 500 zł.
 10. W przypadku nieodwołania rezerwacji Apartamentu na 72 godziny przed rozpoczęciem doby hotelowej w dniu pobytu lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Apartamentu, zostanie pobrana opłata równowartości 100% pierwszej doby.
 11. W przypadku rezygnacji Gościa z usług w trakcie trwania pobytu, firma Your Freedom nie zwraca opłaty za pobyt.
 12. Gość uprawniony jest do zmiany terminu rezerwacji standardowej lub Apartamentu najpóźniej na 72 godziny przed rozpoczęciem doby hotelowej.
 13. W przypadku rezerwacji bezzwrotnych Gość zostaje obciążony za całość rezerwacji przed przyjazdem. W przypadku odwołania lub zmiany rezerwacji, opłata nie zostanie zwrócona.
 14. Rezerwacji można dokonać on-line, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
  1. rezerwacja on-line następuje poprzez stronę internetową www.YourFreeedom.pl lub za pośrednictwem dowolnego pośrednika współpracującego z firmą Your Freedom. Zaakceptowanie warunków rezerwacji powoduje przesłanie na adres poczty elektronicznej Gościa wiadomości z potwierdzeniem dokonania rezerwacji. Przesłanie wiadomości oznacza, że rezerwacja została wprowadzona do bazy danych;
  2. rezerwacja za pośrednictwem poczty elektronicznej następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres team@yourfreedom.pl lub za pomocą formularza dostępnego na stronie www.yourfreedom.pl. Po sprawdzeniu przez pracownika obsługi dostępności wybranego Apartamentu Gość zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o możliwości dokonania rezerwacji. Odpowiedź na przesłaną wiadomość spowoduje, że rezerwacja zostanie wprowadzona do bazy danych;
  3. rezerwacji telefonicznej można dokonać dzwoniąc pod numer +48 790 33 22 11. Po sprawdzeniu przez pracownika dostępności miejsc w Apartamentach Gość zostanie poinformowany o możliwej rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji Gość otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w przypadku oferty LAST MINUTE za pośrednictwem wiadomości SMS bądź ustnie przez telefon. Przesłana wiadomość lub przekazana informacja spowoduje, że rezerwacja zostanie wprowadzona do bazy danych.

§4

ZMIANA APARTAMENTU I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W wyjątkowych sytuacjach takich jak awaria w budynku, w którym znajduje się Apartament lub w samym Apartamencie, firma Your Freedom zastrzega sobie prawo do zamiany Apartamentu na taki sam lub na Apartament o wyższym standardzie za tę samą lub niższą cenę.
 2. W przypadku wystąpienia siły wyższej firma Your Freedom uprawniona jest do odstąpienia od umowy najmu. Uprawnienie to obejmuje sytuacje, w których firma Your Freedom bez swojej winy, nie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa Gościom lub ich majątkowi.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy najmu w sytuacjach, o których mowa w ust. 2 powyżej, dotychczas wpłacona przez Gościa kwota pieniężna zostanie niezwłocznie zwrócona, przy czym firma Your Freedom będzie uprawniona do potrącenia kwoty należnej za dotychczas wykorzystany pobyt w Apartamencie.
 4. Gość ma prawo do bezpłatnego anulowania standardowej rezerwacji do 3 dni przed przyjazdem.W przypadku zmiany, anulowania w późniejszym terminie lub w przypadku niedojazdu, zostanie pobrana opłata w wysokości 100% wartości pierwszej nocy. 

§5

PŁATNOŚĆ

 1. Opłaty za pobyt można dokonać:
  1. za pomocą bezpiecznego systemu płatności EspagoLink. Operatorem płatności jest Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce oraz PayPro S. A.
   Po dokonaniu rezerwacji (bezzwrotnej, w systemie rezerwacyjnym, telefonicznie itd), otrzymają Państwo na adres email użyty przy rezerwacji spersonalizowany link wraz z instrukcją, przy użyciu którego należy uregulować płatność za rezerwację kartą płatniczą lub przelewem na stronie płatności zabezpieczonej protokołem SSL. Firma Your Freedom s.c. nie otrzymuje danych kart płatniczych.
  2. przelewem na rachunek bankowy firmy Your Freedom najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem doby hotelowej. W przypadku, gdy płatność nie zostanie uznana na rachunku bankowym do czasu rozpoczęcia pobytu, Gość jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia dokonania przelewu za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  3. za pomocą Systemu PayPal;
  4. kartą przy odbiorze kluczy lub zdalnie przez system MOTO (Mail Order Telephone Order).
  5. gotówką w dniu przyjazdu przy odbiorze kluczy;
 2. Firma Your Freedom wystawia faktury VAT. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z żądaniem przez Gościa wystawienia faktury VAT i przesłania jej w formie elektronicznej (mailem). W przypadku chęci otrzymania faktury VAT na firmę, Gość jest zobowiązany przesłać dane firmy wraz z numerem NIP przy dokonywaniu rezerwacji, a najpóźniej w momencie dokonywania płatności.

§6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 13. roku życia powinny znajdować się w Apartamencie pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się w Apartamencie powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Firma Your Freedom zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu firma Your Freedom może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań firmy Your Freedom, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Apartamentu.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający Apartament, ze względów bezpieczeństwa, zobowiązany jest wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, zamknąć okna, drzwi wejściowe na klucz oraz przechowywać klucze tak, aby nie miały do nich dostępu osoby postronne.
 5. Za zgubienie lub przetrzymanie kluczy do Apartamentu Gość zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 700 PLN.
 6. W Apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania zwierząt. Za przechowywanie w apartamencie zwierząt przewidywana jest kara pieniężna w wysokości 700 PLN. Ponadto firma Your Freedom może zażądać bezzwłocznego opuszczenia Apartamentu bez zwrotu uiszczonej wcześniej opłaty.
 7. W Apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz organizacji imprez. Za zorganizowanie imprezy przewidywana jest kara pieniężna w wysokości 2500 PLN. Ponadto firma Your Freedom może zażądać bezzwłocznego opuszczenia Apartamentu bez zwrotu uiszczonej opłaty.
 8. W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz gotowania innych cieczy niż woda za pomocą czajnika elektrycznego. Użycie czajnika elektrycznego w celu innym niż zagotowanie czystej wody jest jednoznaczne z wyrażeniem przez wynajmującego Apartament gościa zgody na pobranie opłaty w wysokości 500 zł.
 9. W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w Apartamencie jest równoznaczne z wyrażeniem przez wynajmującego Apartament gościa zgody na pokrycie kosztów rewitalizacji mieszkania w wysokości 1500 PLN.

§7

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w Apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, firma Your Freedom przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność firmy Your Freedom. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

§8

CISZA NOCNA

 1. W Apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.
 2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług firmy Your Freedom mają obowiązek takiego zachowania, aby w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju innych osób.

§9

REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmowane są osobiście przez pracownika obsługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 4. Reklamacje rozpatrujemy jak najszybciej. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 5. Reklamacje związane z płatnością elektroniczną należy składać w formie elektronicznej na adres mailowy team@yourfreedom.pl, podając w wiadomości daty wystąpienia nieprawidłowości, opis zdarzenia oraz dokument potwierdzający nieprawidłowość (np. fragment wyciągu z banku).

§10

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Firma Your Freedom nie akceptuje obecność zwierząt. W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz przebywania jakichkolwiek zwierząt.
 2. W Apartamencie nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Apartamencie grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Apartamencie otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci, w tym zapalanie świeczek.
 5. Gość ma obowiązek zwrócenia szczególnej uwagi na należytą obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych.
 6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w Apartamentach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 7. Zgodnie z RODO zbieramy Państwa dane dla potrzeb realizacji usługi. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez firmę Your Freedom dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Apartamencie i korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez firmę Your Freedom. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

§11

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z naszych usług poprzez serwis www.yourfreedom.pl
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Your Freedom s.c. z siedzibą w Warszawie, Marszałkowska 140/60. NIP 5252561663
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) poprzez gromadzenie plików “cookies”. 
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 
 10. Dane dotyczące transakcji: typ, numer karty płatniczej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty płatniczej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej przy użyciu protokołu SSL. Firma Your Freedom nie przechowuje i nie przetwarza numerów kart płatniczych, a jedynie informacje o typie karty oraz 4 ostatnie cyfry jej numeru.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SAMODZIELNY APARTAMENT W WARSZAWIE

Zarezerwuj teraz!
Sprawdź tanie apartamenty na wynajem!
pomiń pośredników


polski english +48 790 33 22 11 whatsapp  
team@yourfreedom.pl

Aby dokonać rezerwacji wypełnij formularz online lub skontaktuj się z nami mailowo bądź telefonicznie.

AKCEPTUJEMY: karty platnicze